Nghiệm thu cơ sở đề tài “Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm Gà lôi hông tía ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm Gà lôi hông tía ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

 •   29/11/2019 09:26:20 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Nghiệm thu cơ sở đề tài “Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm Gà lôi hông tía ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”
Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”.

Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”.

 •   08/01/2019 04:46:19 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá, theo dõi môi trường nước tại VQG Lò Gò – Xa Mát”.
Tập huấn: Thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Tập huấn: Thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 •   08/01/2019 04:39:19 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Tập huấn: Thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.
Đề tài dự án của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Đề tài dự án của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

 •   28/11/2018 10:12:21 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Đề tài dự án của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo tồn thú ăn thịt nhỏ ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo tồn thú ăn thịt nhỏ ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

 •   05/09/2018 03:04:40 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo tồn thú ăn thịt nhỏ ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”
Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

 •   31/08/2018 04:53:00 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0

Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

 •   31/08/2018 04:51:17 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài cây ăn côn trùng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TỒN CÁC LOÀI THÚ ĂN THỊT NHỎ Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT, TỈNH TÂY NINH”

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TỒN CÁC LOÀI THÚ ĂN THỊT NHỎ Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT, TỈNH TÂY NINH”

 •   17/08/2018 09:13:54 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TỒN CÁC LOÀI THÚ ĂN THỊT NHỎ Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT, TỈNH TÂY NINH”
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tổ chức nghiệm thu dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại”

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tổ chức nghiệm thu dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại”

 •   27/04/2018 11:04:34 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tổ chức nghiệm thu dự án “Kiểm kê và giám sát sinh vật ngoại lai xâm hại”
Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

 •   21/12/2017 09:44:21 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.
Đánh giá nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

Đánh giá nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”

 •   17/10/2017 03:07:20 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh”
Dự án

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 - 2016"

 •   28/09/2017 09:41:40 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, giai đoạn 2014 - 2016"
Dự án “Giám sát Đa dạng sinh học và giám sát sử dụng tài nguyên rừng và dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát”

Dự án “Giám sát Đa dạng sinh học và giám sát sử dụng tài nguyên rừng và dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát”

 •   28/09/2017 04:24:27 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Dự án “Giám sát Đa dạng sinh học và giám sát sử dụng tài nguyên rừng và dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát”
Đề tài “Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển”

Đề tài “Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển”

 •   26/09/2017 09:23:02 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Đề tài “Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển”
Đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên động thực vật Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát”

Đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên động thực vật Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát”

 •   22/09/2017 10:32:31 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên động thực vật Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát”
Đề tài

Đề tài "Quy hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát"

 •   10/01/2017 04:28:17 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Đề tài "Quy hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát"
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay16
 • Tháng hiện tại2,092
 • Tổng lượt truy cập431,471
Bản đồ vườn quốc gia
 • ban do

Số : 01/2023/TT-BTNMT

Tên : Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Thời gian đăng: 20/03/2023

lượt xem: 175 | lượt tải:69

Số : 521/QĐ-VQG

Tên : Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp phòng nhiệm kỳ 2026-2031

Thời gian đăng: 20/06/2022

lượt xem: 154 | lượt tải:141

Số : 522/QĐ-VQG

Tên : Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp phòng nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 20/06/2022

lượt xem: 207 | lượt tải:132

Số : 446/QĐ-UBND

Tên : QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 189 | lượt tải:0

Số : 44/2019/QH14

Tên : Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 202 | lượt tải:52

Số : 39/2019/QH14

Tên : Luật đầu tư công

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 163 | lượt tải:53

Số : 01/2019/NĐ-CP

Tên : Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Thời gian đăng: 03/06/2022

lượt xem: 143 | lượt tải:80
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây